ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 1/7/2012)

Memories Forever.be
loorstraat 9
BE-3806 Velm
Ondernemersnummer Nr. 0 846.401.214 

Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk voorafgaand aanvaard door de fotograaf, zijn huidige voorwaarden van toepassing op de betrekkingen tussen de fotograaf en de opdrachtgever en hebben huidige voorwaarden voorrang op alle andere voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 1: Definities

1.1.memoriesforever.be hierna genoemd als ‘de fotograaf’;

1.2. De wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die de diensten van de fotograaf inhuurt teneinde een creatie uit te voeren in zijn naam en zijn opdracht. De fotograaf mag als haar opdrachtgever –gehouden in eigen naam– beschouwen elkeen die haar een opdracht heeft toevertrouwd, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen als vertegenwoordiger, orgaan van een rechtspersoon, als lasthebber, uit naam en voor rekening van een derde waartoe dit slechts geldig zal zijn indien naam en adres van deze derde, lastgever, rechtspersoon of vertegenwoordigde tegelijkertijd met de opdracht aan de fotograaf wordt verstrekt.

1.3. Een fotosessie, fotoreeks, fotografie, fotoalbums, fotobox, fotoshoot, afdrukken, productie, product, website(s): de online of offline diensten, aanleveringen, werkzaamheden waarop de overeenkomst betrekking heeft.

1.4. Een figurant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever een overeenkomst afsloot teneinde een deelaspect van de uit te voeren werkzaamheden te bewerkstelligen. In vakjargon ook model of fotomodel genoemd.

1.5. De deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die deelneemt aan de werkzaamheden of creaties via de fotograaf in opdracht en in naam van de wederpartij.

Artikel 2: Prijs, offertes en annulering van reservaties

2.1. De prijzen die van toepassing zijn op de diensten zijn deze die op de site en/of in een offerte worden bekendgemaakt. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en incl. taksen en BTW.

2.2. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij aantoonbaar anders is vermeld. De fotograaf heeft het recht om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering of uitvoering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. Offertes met een commercieel karakter kunnen pas als een effectieve opdracht aanschouwd worden indien er door de opdrachtgever een bestelbon ondertekend is.

2.3. De prijzen kunnen op ieder ogenblik worden gewijzigd. De gewijzigde prijzen zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst nadat de wijziging werd doorgevoerd.

2.4. Fotosessies of portfoliosessies kunnen enkel doorgaan na ontvangst van de storting van een voorschot. Dit voorschot bedraagt € 50,00 en wordt gestort op bankrekeningnummer BE40 7512 0603 0363 van memoriesforever (Patrick Iven), met vermelding van naam en de datum van de fotosessie. Voor huwelijken bedraagt het voorshot € 250,00.

2.5. Bij annulering door de opdrachtgever wordt het volledige voorschot aangerekend. Ongeacht de reden of tijdstip van de annulering. Er kan door de fotograaf een nieuwe datum voorgesteld worden zonder meerprijs.

Artikel 3: TFP / TFCD fotosessies

3.1. De fotograaf kan zelf beslissen of een fotosessie onder het TFP / TFCD(of digitaal via Wetransfer) statuut valt. Ook indien de wederpartij voorafgaand een offerte ontvangen heeft. Time for CD (TFCD) of Time for Pictures (TFP) is een overeenkomst tussen de fotograaf en de wederpartij waarbij de wederpartij tijd investeert om te poseren en daarna foto’s krijgt van de fotograaf, zonder vergoeding. De fotograaf kan dit beslissen indien hij de resultaten van die aard vind dat zij als portfolio aanvulling kunnen dienen. In dit geval zal de fotograaf géén factuur opmaken.

Artikel 4: Plaatsen van de bestelling (afdrukken – kaartjes – andere)

4.1. Bij de plaatsing van de bestelling, moet u nauwkeurige en exacte gegevens opgeven over de identiteit van de bestemmeling van de bestelling en het leveringsadres en het e-mailadres waarnaar een bevestiging van de bestelling kan worden gestuurd.

4.2. Elke persoon of firma die een bestelling plaatst met verzoek deze aan derden in rekening te brengen, wordt solidair aansprakelijk gesteld voor de betaling ervan.

4.3. Een bestelling verbindt de fotograaf niet voordat ze is bevestigd per e-mail of via elk ander beschikbaar communicatie-middel.

4.4. De bestelling wordt pas geleverd nadat de betaling ervan werd ontvangen.

Artikel 5: Betalingen

5.1. De facturen van de fotograaf zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Ingeval van laattijdige betaling, zal zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand op het nog uitstaand bedrag en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van dit factuurbedrag met een minimum van 62€ , tenzij een grotere schade bewezen wordt. Het voorschot komt van rechtswege toe aan de fotograaf en wordt verrekend met voormelde schadeloosstelling. De afstand van rechten gaat slechts in op het ogenblik van de volledige betaling van de vergoeding voor afstand van rechten.

5.2. Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging van de bestelling alsook de overeenstemmende factuur, zodat de opdrachtgever het bedrag kan overmaken op onze bankrekening. Na ontvangst van de betaling worden het ontwerp, de producten en/of de ontwikkelde foto’s gemaakt en geleverd.

Artikel 6: Levering van diensten - onkosten

6.1. Foto’s worden gratis geleverd in het pand waar de fotograaf zijn bedrijf uitoefent.

6.2. Verzonden foto’s of andere dragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de foto’s of dragers door de fotograaf onbeschadigd retour worden ontvangen. De fotograaf kan niet aansprakelijk worden gehouden voor vertraging of leveringsproblemen die kunnen worden toegeschreven aan De Post of door een derde.

6.3. De fotograaf levert enkel aan adressen in België.

6.4. De levertijd is afhankelijk van het bestelde product. Besteld u enkel een cd-rom met hoge resolutie bestanden dan wordt deze na ontvangst van betaling binnen 15 werkdagen aangeleverd. Wenst u de verwerking door ons op fotopapier afgeleverd moet u rekenen op een maximale levertijd van 20 werkdagen. Kaarten en fotoalbums worden afgeleverd binnen 30 werkdagen na ontvangst van betaling, tenzij anders vermeld.

6.5. De levertijd gaat steeds in, na ontvangst van uw betaling.

6.6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld.

6.7. Als u uw bestelling niet ontvangt binnen een maand na betaling van uw bestelling, heeft u een week de tijd om de fotograaf daarvan op de hoogte te brengen.

6.8. De fotograaf zal de verloren zending reproduceren en/of de foto’s kosteloos opnieuw ontwikkelen, of u de ontwikkeling van de betreffende foto’s en/of de ontwerpkosten terugbetalen. Alleen de fotograaf beslist over de keuze tussen deze twee opties.

6.9. Als u de creatie en/of foto’s, ondanks de voorzorgsmaatregelen die door de fotograaf worden genomen om zich te wapenen tegen elk risico van beschadiging van het ontwerp en/of de foto’s tijdens het transport, toch ontvangt in een beschadigde staat, hoeft u ze enkel terug te sturen naar de fotograaf, hij zal het ontwerp leveren en/of de beschadigde foto’s opnieuw ontwikkelen en ze u gratis toesturen.

6.10. Indien de zending met de bestelling opnieuw bij de fotograaf toekomt omdat u een onvolledig of fout leveringsadres hebt opgegeven, kunt u geen schadevergoeding eisen. Op uw verzoek zal de bestelling nogmaals worden verstuurd en moet u de verzendingskosten betalen.

6.11. De fotograaf is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot voor kosten te vragen. Alle reiskosten zoals vervoerstickets, overnachtingen, catering enz. zijn voor rekening van de opdrachtgever. Zij worden hetzij in het honorarium doorgerekend aan de opdrachtgever, hetzij rechtstreeks door de fotograaf aan de opdrachtgever gefactureerd. Reistijd en verplaatsingen van de fotograaf kunnen t.b.v. 50% van zijn honorarium worden aangerekend.

6.12. De tijd gebruikt voor locatiescouting, casting, pre-lighting, opbouw en afbreken van het decor en andere voorbereidende werkzaamheden, kan aangerekend worden t.b.v. 50% van het daghonorarium.

Artikel 7: Overmacht

7.1. Wanneer de uitvoering van de opdracht ingevolge overmacht niet of moeilijk te realiseren is en voorzien kan worden dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan is de fotograaf gerechtigd om de opdracht zonder enige ingebrekestelling en zonder enige gerechtelijke tussenkomst te beëindigen . In dit geval is de wederpartij gehouden de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk. De fotograaf is onder geen enkel beding gehouden tot enige schadeloosstelling van de wederpartij.

7.2. In geval van overmacht dient de fotograaf de wederpartij daarvan met spoed mededeling te doen. Na ontvangst van deze mededeling heeft de wederpartij 2 weken de tijd om de overeenkomst te ontbinden. Indien de wederpartij besluit tot ontbinding, is zij verplicht de fotograaf te vergoeden voor het reeds verrichte werk.

7.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: verlies van de originele digitale bestanden door een crash, oorlog, mobilisatie, onlusten, atmosferische storingen, overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere producties, creaties, werkzaamheden storingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, niet- leveringen van materialen en half fabricaten door derden en andere ten tijde van de totstandkoming van de opdracht en/of overeenkomst voorzienbare en onvoorzienbare omstandigheden, die de uitvoering van de opdracht en/of overeenkomst verstoren en voorts de omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de opdracht en/of overeenkomst dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de opdracht en/of overeenkomst niet kan eisen. Deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 8: Kwaliteit van het werk

8.1. De fotograaf verklaart, naar eigen normen, kwalitatieve opnamen te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken.

8.2. De geleverde prestaties en diensten van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis, doch geen resultaatsverbintenis.

8.3. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door de fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de fotograaf is geretourneerd.

8.4. De opdrachtgever kan aanwezig zijn of mag een gevolmachtigde vertegenwoordiger naar de opnamen sturen. Zo zij niet aanwezig zijn, dient de opdrachtgever het oordeel van de fotograaf voor wat betreft de goede uitvoering van de opdracht te volgen, zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen.

Artikel 9: Toeleveranciers

9.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie de fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen.

9.2. De fotograaf kan te allen tijde een afwijking van levering voorstellen aan de wederpartij wanneer blijkt dat de producten voorzien in de offerte niet meer beschikbaar zijn bij de toeleveranciers. In dat geval zal de fotograaf steeds een evenwaardig product voorstellen aan de wederpartij.

Artikel 10: Klachten

10.1. Als u niet tevreden bent over de kwaliteit van het werk, kunt u de fotograaf per email: memoriesforever@telenet.be informeren.

10.2. Alle formele klachten met betrekking tot de levering en/of de prestatie van diensten dienen aangetekend ter kennis gesteld te worden binnen acht dagen na de uitvoering of factuurdatum.

10.3. Na een termijn van acht dagen na de uitvoering of factuurdatum wordt geen protest meer aanvaard.

Artikel 11: Auteursrecht - Vermogensrecht (Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten.)

11.1. De wederpartij en/of het model bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het copyright en het auteursrecht (ook niet op het bezit) van de gemaakte negatieven en/of dia's en/of foto's en/of tekeningen; noch in analoge, noch in digitale vorm.

11.2. Het model en het promotiebureau of de promotionele website verbinden zich ertoe de naam van de fotograaf te vermelden bij iedere publicatie.

11.3. Het model noch de ouders of voogd heeft geen exclusiviteitsrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

11.4. De fotograaf behoudt in alle omstandigheden het volle eigendomsrecht op al het foto- en ander beeldmateriaal dat aan de opdrachtgever wordt geleverd inclusief de eigendom van de digitale bestanden, het cliché, de matrijzen en andere dragers, zelfs bij tijdelijke terbeschikkingstelling hiervan aan de opdrachtgever.

Artikel 12: Recht tot reproductie – Gebruik van de geleverde foto’s

12.1. Een gespecificeerd gebruiksrecht wordt toegestaan aan de wederpartij/opdrachtgever, dat echter persoonlijk is zonder dat deze toestemming mag doorgegeven of doorverkocht worden.

12.2. Het is verboden voor beide partijen de foto’s commercieel te exploiteren, tenzij met wederzijdse schriftelijke toestemming volgens een nieuw te maken overeenkomst.

12.3. Behoudens andersluidende schriftelijke bepaling, door de fotograaf schriftelijk bevestigd, vergoedt het honorarium van de fotograaf zijn tijd, ervaring, investeringen en afstand van reproductierechten in zijnen hoofde slechts voor de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen exploitatiewijze, -vorm, -bestemming, en territoriale reikwijdte en voor een duur van één jaar. Bij ontstentenis van dergelijke bepaling in de overeenkomst heeft de fotograaf het recht zich te verzetten tegen gebruik van de foto’s tot schriftelijke overeenstemming omtrent deze punten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik door derden van het foto- en beeldmateriaal.

12.4. De opdrachtgever verbindt er zich toe elke toegestane exploitatie van het foto- en beeldmateriaal gepaard te laten gaan met de vermelding:"Patrick Iven © memoriesforever.be” " met melding van het jaar. Het volledige honorarium en alle aangegane kosten dienen betaald te worden, zelfs bij niet-gebruik van de opname.

Artikel 13: Portretrecht

13.1. De fotograaf heeft het recht de foto’s te publiceren voor persoonlijke, niet commerciële, promotionele doeleinden. Ook voor tentoonstellingen en/of foto wedstrijden en publicaties in print en op het internet. Indien het model géén toelating verstrekt tot dit recht moet, binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie, de fotograaf hiervan op de hoogte gesteld worden via e-mail.

Artikel 14: Bewaring van de digitale bestanden

14.1. De foto’s die door de fotograaf gemaakt werden aan de hand van een offerte of TFP en TFCD, worden minimaal gedurende 30 dagen na afloop van de sessie bewaard. Bij overmachtsituaties die leiden tot gegevensverlies (ook defect aan geheugenkaart, fototoestel en/of materiaal of datacrash) kan de fotograaf op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld worden.

14.2. Indien er werkelijk een bestelling werd geplaatst, kunnen de betreffende ontwerpen en/of foto’s gedurende een periode van 45 dagen veilig worden bewaard om eventueel te verhelpen aan een uitvoerings- of leveringsprobleem van uw bestelling. Deze termijn wordt verlengd wanneer de fotograaf uw ontwerp en/of foto’s opnieuw moet ontwikkelen.

14.3. De gegevens over de bestelling waarover de fotograaf beschikt, worden gedurende 5 jaar bewaard met het oog op de boekhouding.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. De fotograaf kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade die het gevolg is van enig gebruik of prestatie van de diensten, zoals winstderving of het verlies van gegevens.

15.2. Bij directe schade is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald voor de dienst die de schade heeft veroorzaakt. 


Artikel 16: Recht van toepassing

16.1 Bij betwisting zijn alleen de Rechtbanken van Hasselt bevoegd; Enkel de Belgische wet is van toepassing

Powered by SmugMug Owner Log In